INFORMACJA

 

 

  Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim zostanie podana  w dniu 24.06.2022 r. o godzinie 12.00  na stronie szkoły w zakładce rekrutacja oraz w siedzibie szkoły.

 


 

INFORMACJA O WARUNKACH REKRUTACJI

DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W KAMIENIU POMORSKIM

na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

1.      O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej:

     w cyklu sześcioletnim  - może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

    w cyklu czteroletnim – może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

2.      * O przyjęcie do klasy pierwszej w cyklu sześcioletnim – może ubiegać się również kandydat, który skończył 6 lat, o ile dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

3.      W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza – przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4.      Wymagane dokumenty:

      wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły  - złożony na druku dostępnym na stronie szkoły;

   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

      * w przypadku kandydata, który nie ukończył 7 lat  - zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

5.      Termin składania dokumentów: do dnia 20 czerwca 2022 r.

 

 

6.      Etapy postępowania rekrutacyjnego:

       pierwszy – na którym brane są pod uwagę wyniki badania przydatności w zakresie uzdolnień i predyspozycji;

      drugi, przeprowadzany w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w którym bierze się łącznie następujące kryteria:

a)      wielodzietność rodziny kandydata;

b)      niepełnosprawność kandydata;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydatów;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość.

 

7.      Termin badania przydatności kandydatów: 21 czerwca 2022 r.(wtorek) od godziny 15.30 w siedzibie PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim.

       Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie i jest przeprowadzane indywidulnie dla każdego kandydata przez komisję rekrutacyjną; polega na zbadaniu:

a)      poczucia rytmu – powtarzanie rytmów o różnym stopniu trudności (wyklaskiwanie)

b)      poczucia melodii/sprawdzeniu słuchu muzycznego - powtarzanie krótkich melodii po ich usłyszeniu, określanie brzmienia akordów (smutne/wesołe), określanie kierunku usłyszanej linii melodycznej (czy melodia się wznosi czy opada);

c)      dojrzałości emocjonalnej kandydata podczas badania (skupienie na wykonywanych zadaniach, rozumienie poleceń, radzenie sobie z nową sytuacją).

     Harmonogram indywidualnych badań wstępnych zostanie podany do wiadomości dnia 20 czerwca 2022 r. po godz. 16.00 na stronie szkoły w zakładce rekrutacja oraz w siedzibie szkoły.      W czasie badania wstępnego kandydat oraz jego rodzic zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego na terenie PSM (maseczka, dezynfekcja rąk). 

 

8.      Lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 24.06.2022 r. na stronie szkoły w zakładce rekrutacja oraz w siedzibie szkoły.

 

9.      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca 2022 r. na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

 

10.  Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja:

https://psmkamienpomorski.jimdofree.com/rekrutacja-na-rok-szk-2022-2023/

lub telefonicznie 91 3210102

 

Podstawa prawna:

a)       Art. 142 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

b)       Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych  placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686, z 2022 r. poz. 194, 563).

 

 

    Przewodnicząca

Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

   Lilia Dmochowska

 

Informacja o warunkach rekrutacji do PSM
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
wniosek o przyjęcie na 2022-2023.pdf
Adobe Acrobat Document 186.8 KB